İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ, ÖZELLİKLERİ

İlk Türk İslam Devletleri
İlk Türk İslam Devletleri

İlk Türk İslam Devletleri İslamiyeti kabul eden ve geniş topraklara yayan devletlerdir. Bu devletler bir bakıma İslam düşmanlığına karşı güçleri ile İslamiyeti korumuştur. İlk Türk İslam devletleri genelde aynı coğrafyada kurulmuş ve birbiri peşine gelen devletlerdir. İlk Türk İslam devletleri 751 yılında Çin ile Abbasilerin mücadelelerinden sonra kurulmuş olan devletlerdir. Bu devletler Talas savaşından sonra Abbasilerden etkilenmiş ve Müslümanlığı kabul etmiştir. İlk Türk İslam Devletleri arasında Karahanlılar, Gazneliler, Tolunoğulları, Ihşidiler ve Büyük Selçuklu Devletidir. merak edilen tüm bilgiler makale içerisinde yer almaktadır.

İlk Türk Devletleri Nelerde Kuruldu?

İlk Türk Devletleri
İlk Türk Devletleri

İlk Türk devletlerinden Karahanlılar Batı Türkistan’da, Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleri tarafından
Gazneliler Afganistan’ın Gazne şehrinde, Alp Tigin tarafından, Tolunoğulları Mısır’da Tolunoğlu Ahmet tarafından, Ihşidiler Mısır’da Muhammet Bin Togaç tarafından ve Büyük Selçuklu devleti Horasan’da Selçuk Bey tarafından kurulmuştur.

Karahanlılar Dönemindeki Gelişmeler Nelerdir?

Karahanlılar
Karahanlılar

Karahanlılar Talas savaşından sonra İslamiyeti kabul eden ilk Türk devletidir. Devlet 840 ile 1212 yılları arasında Batı Türkistan’da hakimiyet sürmüştür. İslamiyeti kabul etmesine rağmen oldukça millici bir devlettir ve Türklük özelliklerini hiçbir zaman bırakmamış ve Türk dilinin korunmasına yönelik birçok çalışma yapılmıştır. Devlet yönetiminde kendinden sonra gelen birçok devlete model olmuştur.

İslamiyet Karahanlılar zamanında geniş coğrafyalara yayılmıştır. Eğitim ülke çapında çok önemli tutulmuştur ve bu anlamda ilk burslu öğrenci sistemi Karahanlılarda ortaya çıkmıştır. Devletin varlığı sürdüğü sıralarda birçok ünlü Türk edebiyat adamı yetişmiştir. Bu kişiler arasında Kaşgarlı Mahmut, Yusuf Has Hacip, Edip Ahmet Yükneki ve Ahmet Yesevi gibi önemli karakterler yetişmiş ve bu kişilerin yazdığı eserler Türk tarihi hakkında sonraki nesillere bilgi verirken topluma da yol göstermiştir. Karahanlı Devletini 1040’lı yıllarda Karahitaylılar ve Harzemşahlar ortadan kaldırmıştır.

Gazneliler Dönemindeki Önemli Gelişmeler Nelerdir?

Gazneliler
Gazneliler

Gazneliler Afganistan’ın Horasan şehrinde Alp Tigin tarafından kurulmuş ikinci Türk İslam devletidir. Devlet varlığını 963 yılları ile 1187 yılları arasında sürdürmüştür. Gazneliler İslamiyeti Afganistan sınırları dışında Hindistan’da da yaymıştır. Gazneli Mahmut bu amaçla Hindistan’a 17 sefer düzenlemiştir. En parlak dönemini Gazneli Mahmut zamanında yaşayan devlet Gazneli Mahmut’un ölümünden sonra çöküşe geçmiş ve Selçuklularla yaptığı Dandanakan savaşından bir süre sonra yıkılmıştır.

Tolunoğulları Devleti Dönemindeki Önemli Gelişmeler Nelerdir?

Tolunoğulları Devleti
Tolunoğulları Devleti

Tolunoğulları devleti 868 yılında Mısırda kurulan ilk Türk İslam devletidir. Devlet yönetiminin Türklerden halkın ise araplardan oluşmasından dolayı uzun ömürlü olmamış ve 905 yılında Abbasiler tarafından yıkılmıştır.

Ihşidiler Dönemindeki Önemli Gelişmeler Nelerdir?

Ihşidiler
Ihşidiler

Ihşidiler devleti 935 yılında Abbasilerin mısır valisi Muhammet bin Togaç tarafından Mısır’da kurulan ikinci Türk İslam devletidir. Mısır’a hakim olan devlet İslamiyetin Arap yarımdasının dışına çıkabilmesi için çeşitli çalışmalar yapmıştır. Ihşidilerin tarihteki en önemli olayı ise Hicaz gibi bir kutsal mekan ilk kez onların sayesinde Türk hakimiyetine girmiştir. Ancak devleti yönetenlerin Türk halkın ise arap olması durumu onların da sonunu hazırlamış ve ülkede çıkan iç karışıklıklar sonucunda 969 yılında devlet yıkılmıştır.

Büyük Selçuklu Devleti Dönemindeki Gelişmeler Nelerdir?

Büyük Selçuklu Devleti
Büyük Selçuklu Devleti

Büyük Selçuklu Devleti Türk tarihindeki en büyük devletlerden bir tanesidir. Selçuk Bey zamanında aşiret devleti olarak kurulan devlet Tuğrul bey zamanında imparatorluk haline gelmiştir. Bu yüzden Tuğrul bey devletin asıl kurucusu olarak bilinir. Anadolu’ya yurt edinmek amaçlı seferler düzenlemiş ve Anadolu kapılarını açmış olan bir devlettir. Devlet en parlak dönemlerinden birini Tuğrul Bey zamanında yaşasa da Alparslan dönemi ve Melikşah dönemlerinde de çok önemli gelişmeler yaşanmıştır.

Tuğrul Bey döneminde Gaznelilerle yapılan Dandanakan savaşı kazanılmış ve Horasan ele geçirilmiştir. Ayrıca bu dönemde Bizans’la Karlı Pasinler savaşı yapılmış ve kazanılmıştır. Tuğrul Bey Abbasi Halifesi tarafından Doğunun ve Batının Sultanı unvanını almıştır. Tuğrul Bey devleti kardeşi Çağrı Bey ile birlikte ikili teşkilat sistemine göre yönetmiştir.

Alparslan döneminin en önemli olayı 1071 yılında yapılan Malazgirt savaşıdır. Bu savaş ile birlikte Anadolu kapıları Türklere açılırken Bizans imparatoru savaşta esir düşmüştür. Anadolu çevresinde fetihler bu dönemde sürmüş ve Gürcistan’a yakın yerler ülke sınırlarına katılmıştır. Melikşah dönemi ise devletin en parlak dönemidir. Bu dönemde ülke doğu, batı, kuzey ve güneyde en uç sınırlara ulaşmıştır. Ancak Melikşah ‘ın ölümü üzerine oğulları arasında çıkan taht kavgaları devletin sonunu getirmiş ve Büyük Selçuklu Devleti yıkılmıştır.

İlk Türk Devletleri ile İlgili Video

Be the first to comment

Bir Cevap Yazın